Obchodní podmínky

Obchodní podmínky svatební šaty Nevěsta Praha

1. Zákazník je povinen vyzvednout si svatební šaty a další věci v dohodnutém termínu.

2. V případě poškození svatebních šatů a dalších věcí – zejména značného znečištění, propálení nebo poškození obdobného druhu, má pronajímatel nárok na náhradu škody (opravu či pořízení věci nové stejného druhu), která bude nájemci účtována. Cena pořízení věci stejného druhu je prodejní cenou uvedenou ve smlouvě. Nárok na uhrazení nové věci stejného druhu má pronajímatel i v případě, že poškození věci bude takového rozsahu, že věc již nebude možné použít jako předmět nájmu v půjčovně.

3. V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu ve sjednaný den, je povinen zaplatit pronajímateli za každý započatý den nájemné ve výši 500 Kč.

4. Nájemce se zavazuje při podpisu nájemní smlouvy složit zálohu.

5. Pokud o uzavření nájemní smlouvy od této smlouvy nájemce ustoupí, má pronajímatel nárok na zaplacení smluvní pokuty, která je splatná ke dni odstoupení ze smlouvy a jejíž výše odpovídá složené záloze. Na úhradu smluvní pokuty může pronajímatel nájemcem složenou zálohu započítat.

6. Pronajímatel může nájemci účtovat další služby, které mu za jeho žádost v souvislosti s předmětem nájmu poskytne (další zkouška šatů, výměna šatů apod.)

7. Zkouška šatů se koná nejméně 10 dní před termínem svatby a je nutné se na ni telefonicky objednat. Tato zkouška je zdarma. Poplatek za každou další zkoušku činí 1000 Kč.

8. Výměna šatů za jiné je zpoplatněna částkou 1000 Kč.

Svatební a společenské šaty Nevěsta Praha 0 ks